Klíčové aktivity (KA)zpet2.png

 

A1 - Vzdělávání ředitelů

Jedná se o podporu ředitelů (vedení) škol ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy. Ředitelé budou seznámeni s procesem řízení změny při zavádění ICT, v metodě analýzy stavu využití ICT ve výuce a na legislativní stránku výběrových řízení. Budou jim předkládány příklady dobré praxe při využití ICT ve výuce a řada podnětů, jak přispět k udržitelnému rozvoji školy, a to i v souvislosti s využitím ICT ve výuce. Současně bude budována komunita ředitelů a jejich další komunikace a setkávání na „Nástěnce inspirací“.

 

A2 - Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy

 Cílem této aktivity, která se prolíná celým projektem, je zajistit škole a jejím pedagogům metodickou a technickou podporu při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu. V rámci působení mentorského týmu budou mít všichni ředitele, ICT metodici a pedagogové dostatek zdrojů pro inspiraci v efektivním využívání ICT ve výuce. Všichni budou mít možnost využívat stále se rozvíjející soubor rad a informací, „Nástěnku inspirací“, kam bude mentorský tým přispívat.

 

A3 - Metodik ICT ve škole

V rámci aktivity bude zajištěno vzdělávání ICT metodika, aby uměl přispět k zajištění chodu školní ICT infrastruktury pro potřeby vzdělávání. Veškerá podpora je vedena tak, aby po projektu byla pozice ICT metodika ve škole udržitelná, tedy aby za rok podpory projektu získal dostatek jak technických, tak metodických znalostí. Cílem je ICT metodik, který by se i po projektu mohl stát podporou svým kolegům a díky sdíleným návodům na „Nástěnce inspirací“ pomůže k její udržitelnosti i po skončení projektu.

 

B1 - Co už máme

Tato aktivita je zaměřena na efektivní využití techniky, kterou jsou školy již vybaveny. Prezenční vzdělávací aktivity budou probíhat přímo na školách a budou doplněny dalšími on-line nástroji (tzv. blended learning). Bude kladen důraz zejména na praktické informace a činnosti. Základním cílem je důvěra pedagogů ve stávající techniku a motivace ji aktivně využívat. Bude představena „Nástěnka inspirací", kde budou mít možnost využívat stále se rozvíjející soubor rad, nápadů a informací.

 

B2 - Co chceme

 V rámci této aktivity se pedagogičtí pracovníci škol naučí používat dodaná mobilní dotyková zařízení. Naučí se využívat možnosti on line řešení pro potřeby vzdělávání a to z pohledu komunikace s žáky, kolegy nebo rodiči, pro sdílení materiálů, pro spolupráci mezi pedagogy i pro využití vzdálené podpory. Cílem je získání kompetencí při využívání mobilních dotykových zařízení pedagogem jak při jeho přípravě, sebevzdělávání, tak i během výuky, a to jak v běžné třídě, tak s výhledem v konceptu 1:1.

 

B3 - Oborové didaktiky

 Tato aktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogických pracovníků v zavádění a využívání dotykových zařízení ve výuce konkrétních předmětů na školách. Je zaměřena na vhodné využívání aplikací pro dotyková zařízení, kdy budou představeny vhodné výukové aplikace pro daný obor, možnosti jejich využití s dotykovým zařízením i odkazy na portály, kde hledat inspiraci pro práci s nimi. Účastníci budou mít možnost si aplikace na svých dotykových zařízeních vyzkoušet a budou mít i možnost je hodnotit v rámci „Nástěnky inspirací“.

 

C - Evaluace​

Tato aktivita je zaměřena na evaluaci projektových aktivit realizovaných u jednotlivých partnerů (škol). Vlastní proces hodnocení bude probíhat po celou dobu projektu. V rámci aktivity dojde k vyhodnocení přínosu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole. Po dokončení vzdělávacích aktivit budou ředitelé vedeni k vytvoření analýzy, která porovná vstupní stav před začátkem projektu se stavem v jeho závěru. Zpráva zhodnotí efekt vzdělávacích aktivit a jejich dopad na využívání ICT ve škole.